டி'அமெலியோ குடும்பம் ரசிகர்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு k 10 கி

'2021 ஐத் தொடங்க, மிஸ்டர் பீஸ்டின் கிரியேட்டர் கேம்களை வெல்வதில் இருந்து k 300 கி.